Bộ đề thi thăng hạng viên chức

Tiến sĩ Phan Điệp Đoàn – © 2024

THVCGD TN02 – Bộ đề và Đáp án của Luật Viên chức 2010 và sửa đổi 2019

THVC TN03 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

THVCGD TN04 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

THVCGD TN05 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứ

THVCGD TN06 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 52/2020/TT-BGD ĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non

THVCGD TN07 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 28/2020/TT-BGD ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học

THVCGD TN08 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 32/2020/TT-BGD ĐT ban hành Điều lệ Trường trung học

THVCGD TN09 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập

THVCGD TN10 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

THVCGD TN11 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập

THVCGD TN12 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập

THVCGD TN13 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

THVCGD TN14 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

THVCGD TN15 – Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

THVCGD TN16 – Các văn bản khác theo vị trí thi của các em (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

VIPTHVC TNCOMBO – Combo 15 bộ đề thi thăng hạng viên chức giáo dục

Bộ Đề Trắc Nghiệm 60 Câu Và Đáp Án

THVC BĐ01 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 01

THVC BĐ02 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 02

THVC BĐ03 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 03

THVC BĐ04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 04

THVC BĐ05 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 05

THVC BĐ06 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 06

THVC BĐ07 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 07

THVC BĐ08 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 08

THVC BĐ09 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 09

THVC BĐ10 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 10

THVC BĐ11 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 11

THVC BĐ12 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 12

THVC BĐ13 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 13

THVC BĐ14 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 14

THVC BĐ15 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 15

THVC BĐ16 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 16

THVC BĐ17 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 17

THVC BĐ18 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 18

THVC BĐ19 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 19

THVC BĐ20 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức, đề số 20

VIPTHVC BĐCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi thăng hạng viên chức

Bộ Đề Và Đáp Án Đề Thi Trắc Nghiệm Của Kỳ Thi Thăng Hạng Viên Chức Y Tế

THVCYT TN – Bộ đề và đáp án trắc nghiệm của kỳ thi thăng hạng viên chức y tế (Thầy sẽ báo giá cụ thể theo danh mục giới hạn tài liệu ôn tập của vị trí thi của các em)

Bộ Đề Và Đáp Án Đề Thi Trắc Nghiệm Của Kỳ Thi Thăng Hạng Viên Chức Ngành Khác

THVCNK TN – Bộ đề và đáp án trắc nghiệm của kỳ thi thăng hạng viên chức ngành khác * Viên chức ngành khác:Đó là các kỳ thi thăng hạng viên chức của các ngành và vị trí việc làm mà các em dự thi (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…) (Thầy sẽ báo giá cụ thể theo danh mục giới hạn tài liệu ôn tập của vị trí thi của các em)