Bộ đề thi viên chức giáo dục

Tiến sĩ Phan Điệp Đoàn – © 2024

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

VCGD TN01 – Bộ đề và Đáp án của Luật Giáo dục 2019 

VCGD TN02 – Bộ đề và Đáp án của Luật Viên chức 2010 và sửa đổi 2019 

VCGD TN03 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

VCGD TN04 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

VCGD TN05 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

VCGD TN06 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 52/2020/TT-BGD ĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non

VCGD TN07– Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 28/2020/TT-BGD ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học

VCGD TN08 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 32/2020/TT-BGD ĐT ban hành Điều lệ Trường trung học

VCGD TN09 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập

VCGD TN10 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

VCGD TN11 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập

VCGD TN12 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập

VCGD TN13 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 06/2019/TT-BGD ĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

VCGD TN14 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết số: 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

VCGD TN15 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

VCGD TN16 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

VCGD TN17 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 71 năm 2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

VCGD TN18 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

VCGD TN19 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

VCGD TN20- Nghị định 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020. Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

VCGD TN21 – Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

VCGD TN22 – Các văn bản khác theo vị trí thi của các em (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

VIPVCGD TNCOMBO (COMBO)

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 60 CÂU VÀ ĐÁP ÁN

VCGD BĐ01- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 01

VCGD BĐ02 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 02

VCGD BĐ03 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 03

VCGD BĐ04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 04

VCGD BĐ05 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 05

VCGD BĐ06 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 06

VCGD BĐ07 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 07

VCGD BĐ08 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 08

VCGD BĐ09 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 09

VCGD BĐ10 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 10

VCGD BĐ11 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 11

VCGD BĐ12 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 12

VCGD BĐ13 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 13

VCGD BĐ14 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 14

VCGD BĐ15 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 15

VCGD BĐ16 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 16

VCGD BĐ17 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 17

VCGD BĐ18 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 18

VCGD BĐ19 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 19

VCGD BĐ20 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu, đề số 20

VCGD BĐCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2

VCGD PV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 01

VCGD PV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 02

VCGD PV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 03

VCGD PV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 04

VCGD PV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 05

VCGD PV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 06

VCGD PV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 07

VCGD PV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 08

VCGD PV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 09

VCGD PV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2, đề số 10

VIPVCGD PVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn vòng 2

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIẾT VÒNG 2

VCGD TV01- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 01

VCGD TV02- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 02

VCGD TV03- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 03

VCGD TV04- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 04

VCGD TV05- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 05

VCGD TV06- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 06

VCGD TV07- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 07

VCGD TV08- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 08

VCGD TV09- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 09

VCGD TV10- Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2, đề số 10

VIPVCGD TVCOMBO – 10 Bộ đề và đáp án của đề thi viết vòng 2