Bộ đề thi viên chức ngành khác

Tiến sĩ Phan Điệp Đoàn – © 2024

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

VCNK TN01 – Bộ đề và Đáp án của Luật Viên chức năm 2010 và sửa đổi 2019

VCNK TN02 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Luật của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN03 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Luật của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN04 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Luật của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN05 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Nghị định của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN06 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Nghị định của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN07 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Nghị định của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN08 – Văn bản Thông tư của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN09 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Thông tư của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN10 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Thông tư của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN11 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Thông tư của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN12 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Thông tư của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN13 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Quyết định của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN14 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Quyết định của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN15 – Bộ đề và Đáp án của Văn bản Quyết định của ngành thi, vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

VCNK TN16 – Các văn bản khác theo vị trí thi của các em (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

VIPVCNK TNCOMBO: Combo Bộ đề và Đáp án của 15 văn bản trên * Viên chức ngành khác:Đó là các kỳ thi viên chức của các ngành và vị trí việc làm mà các em dự thi (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 60 CÂU VÀ ĐÁP ÁN

VCNK BĐ01- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 01

VCNK BĐ02- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 02

VCNK BĐ03- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 03

VCNK BĐ04- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 04

VCNK BĐ05- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 05

VCNK BĐ06- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 06

VCNK BĐ07- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 07

VCNK BĐ08- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 08

VCNK BĐ09- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 09

VCNK BĐ10- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 10

VCNK BĐ11- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 11

VCNK BĐ12- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 12

VCNK BĐ13- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 13

VCNK BĐ14- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 14

VCNK BĐ15- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 15

VCNK BĐ16- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 16

VCNK BĐ17- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 17

VCNK BĐ18- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 18

VCNK BĐ19- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 19

VCNK BĐ20- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 20

VIPVCNK BĐCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức ngành khác 60 câu, đề số 20 * Viên chức ngành khác: Theo ngành và vị trí thi của các em (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2

VCNK PV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 01

VCNK PV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 02

VCNK PV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 03

VCNK PV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 04

VCNK PV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 05

VCNK PV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 06

VCNK PV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 07

VCNK PV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 08

VCNK PV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 09

VCNK PV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 10

VCNK PV11 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 11

VCNK PV12 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 12

VCNK PV13 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 13

VCNK PV14 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 14

VCNK PV15 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 15

VCNK PV16 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 16

VCNK PV17 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 17

VCNK PV18 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 18

VCNK PV19 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 19

VCNK PV20 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2, đề số 20

VIPVCNK PVCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức ngành khác vòng 2 * Viên chức ngành khác:Đó là các kỳ thi viên chức của các ngành và vị trí việc làm mà các em dự thi (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIẾT VÒNG 2

VCNK TV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 01

VCNK TV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 02

VCNK TV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 03

VCNK TV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 04

VCNK TV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 05

VCNK TV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 06

VCNK TV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 07

VCNK TV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 08

VCNK TV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 09

VCNK TV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 10

VCNK TV11 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 11

VCNK TV12 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 12

VCNK TV13 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 13

VCNK TV14 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 14

VCNK TV15 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 15

VCNK TV16 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 16

VCNK TV17 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 17

VCNK TV18 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 18

VCNK TV19 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 19

VCNK TV20 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2, đề số 20

VIPVCNK TVCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức ngành khác vòng 2 * Viên chức ngành khác:Đó là các kỳ thi viên chức của các ngành và vị trí việc làm mà các em dự thi (văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp…)