Bộ đề thi viên chức y tế

Tiến sĩ Phan Điệp Đoàn – © 2024

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

VCYT TN01 – Bộ đề và Đáp án của Luật viên chức 2010 & sửa đổi 2019

VCYT TN02 – Bộ đề và Đáp án của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

VCYT TN03 – Bộ đề và Đáp án của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và sửa đổi năm 2014

VCYT TN04 – Bộ đề và Đáp án của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

VCYT TN05 – Bộ đề và Đáp án của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012

VCYT TN06 – Bộ đề và Đáp án của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019

VCYT TN07 – Bộ đề và Đáp án của Luật Dược năm 2016

VCYT TN08 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

VCYT TN09 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

VCYT TN10 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

VCYT TN11 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

VCYT TN12 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới

VCYT TN13 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

VCYT TN14 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế

VCYT TN15 – Thông tư 54/2015/TT-BYT chế độ thông tin báo cáo khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

VCYT TN16 – Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT công tác y tế trường học

VCYT TN17 – Thông tư 51/2017/TT-BYT phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ

VCYT TN18 – Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh

VCYT TN19 – Thông tư 16/2018/TT-BYT kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh

VCYT TN20 – Thông tư 22/2011/TT-BYT Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện

VCYT TN21 – Thông tư 23/2011/TT-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh

VCYT TN22 – Thông tư 11/2018/TT-BYT chất lượng thuốc nguyên liệu làm thuốc

VCYT TN23 – Quyết định Số 20/QĐ-HĐD về chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên

VCYT TN24 – Quyết định số 2088/BYT-QĐ về 12 điều y đức

VCYT TN25 – Các văn bản khác theo vị trí thi của các em (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

VIPVCYT TNCOMBO

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 60 CÂU VÀ ĐÁP ÁN

VCYT BĐ01- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 01

VCYT BĐ02- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 02

VCYT BĐ03- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 03

VCYT BĐ04- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 04

VCYT BĐ05- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 05

VCYT BĐ06- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 06

VCYT BĐ07- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 07

VCYT BĐ08- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 08

VCYT BĐ09- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 09

VCYT BĐ10- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 10

VCYT BĐ11- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 11

VCYT BĐ12- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 12

VCYT BĐ13- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 13

VCYT BĐ14- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 14

VCYT BĐ15- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 15

VCYT BĐ16- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 16

VCYT BĐ17- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 17

VCYT BĐ18- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 18

VCYT BĐ19- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 19

VCYT BĐ20- Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu, đề số 20

VIPVCYT BĐCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm viên chức y tế 60 câu

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2

VCYT PV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 01

VCYT PV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 02

VCYT PV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 03

VCYT PV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 04

VCYT PV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 05

VCYT PV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 06

VCYT PV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 07

VCYT PV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 08

VCYT PV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 09

VCYT PV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2, đề số 10

VIPVCYT PVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn viên chức y tế vòng 2

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIẾT VÒNG 2

VCYT TV01- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 01

VCYT TV02- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 02

VCYT TV03- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 03

VCYT TV04- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 04

VCYT TV05- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 05

VCYT TV06- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 06

VCYT TV07- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 07

VCYT TV08- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 08

VCYT TV09- Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 09

VCYT TV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2, đề số 10

VIPVCYT TVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi viết viên chức y tế vòng 2