Bộ Đề Và Đáp Án Của Kỳ Thi Công Chức Các Bộ, Ngành

Tiến sĩ Phan Điệp Đoàn – © 2024

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

CCB TN01 – Bộ đề và Đáp án của Hiến pháp Việt Nam năm 2013

CCB TN02 – Bộ đề và Đáp án của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và sửa đổi năm 2019

CCB TN03 – Bộ đề và Đáp án của Luật Tổ chức Tổ chức Quốc hội

CCB TN04 – Bộ đề và Đáp án của Luật phòng, chống tham nhũng 2018

CCB TN05 – Bộ đề và Đáp án của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

CCB TN06 – Bộ đề và Đáp án của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và sửa đổi 2020

CCB TN07 – Bộ đề và Đáp án của Luật Cán bộ, công chức 2008 và sửa đổi năm 2019

CCB TN08 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

CCB TN09 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

CCB TN10 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

CCB TN11 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

CCB TN12 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư

CCB TN13- Bộ đề và Đáp án của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

CCB TN14 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

CCB TN15 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

CCB TN16 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017

CCB TN17 – Bộ đề và Đáp án của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

CCĐ TN18 – Bộ đề và Đáp án của các văn bản khác theo vị trí thi của các em (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

VIPCCB TNCOMBO – Combo 18 Bộ đề và Đáp án của các văn bản pháp luật của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn, Mặt trận và TCCTXH

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 60 CÂU VÀ ĐÁP ÁN

CCB BĐ01 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 01

CCB BĐ02 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 02

CCB BĐ03 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 03

CCB BĐ04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 04

CCB BĐ05 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 05

CCB BĐ06 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 06

CCB BĐ07 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 07

CCB BĐ08 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 08

CCB BĐ09 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 09

CCB BĐ10 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 10

CCB BĐ11 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 11

CCB BĐ12 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 12

CCB BĐ13 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 13

CCB BĐ14 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 14

CCB BĐ15 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 15

CCB BĐ16 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 16

CCB BĐ17 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 17

CCB BĐ18 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 18

CCB BĐ19 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 19

CCB BĐ20 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành, đề số 20

VIPCCB BĐCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2

CCB PV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 01

CCB PV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 02

CCB PV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 03

CCB PV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 04

CCB PV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 05

CCB PV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 06

CCB PV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 07

CCB PV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 08

CCB PV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 09

CCB PV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 10

VIPCCĐ PVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIẾT VÒNG 2

CCB TV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 01

CCB TV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 02

CCB TV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 03

CCB TV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 04

CCB TV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 05

CCB TV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 06

CCB TV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 07

CCB TV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 08

CCB TV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 09

CCB TV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2, đề số 10

VIPCCB TVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức các Bộ, Ngành vòng 2