Bộ Đề Và Đáp Án Của Kỳ Thi Công Chức Cấp Xã, Phường, Thị Trấn

Tiến sĩ Phan Điệp Đoàn – © 2024

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

CCX TN01 – Bộ đề và Đáp án của Hiến pháp Việt Nam năm 2013

CCX TN02 – Bộ đề và Đáp án của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi năm 2019

CCX TN03 – Bộ đề và Đáp án của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và sửa đổi 2020

CCX TN04 – Bộ đề và Đáp án của Luật Cán bộ, công chức 2008 và sửa đổi năm 2019

CCX TN05 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

CCX TN06 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

CCX TN07 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

CCX TN08 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

CCX TN09 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư

CCX TN10- Bộ đề và Đáp án của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

CCX TN11 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

CCX TN12 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017

CCX TN13 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

CCX TN14 – Bộ đề và Đáp án của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

CCX TN15 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã

CCX TN16 – Bộ đề và Đáp án của Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

CCX TN17 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

CCX TN18 – Bộ đề và Đáp án của văn bản địa phương (Nghị quyết, Quyết định…) (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

CCX TN19 – Bộ đề và Đáp án của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan dự thi (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

CCX TN20 – Bộ đề và Đáp án của các văn bản khác theo vị trí thi của các em (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

VIPCCX TNCOMBO – Combo 17 Bộ đề và Đáp án của các văn bản pháp luật của kỳ thi công chức khối UBND cấp xã

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 60 CÂU VÀ ĐÁP ÁN

CCX BĐ01 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 01

CCX BĐ02 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 02

CCX BĐ03 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 03

CCX BĐ04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 04

CCX BĐ05 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 05

CCX BĐ06 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 06

CCX BĐ07 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 07

CCX BĐ08 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 08

CCX BĐ09 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 09

CCX BĐ10 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 10

CCX BĐ11 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 11

CCX BĐ12 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 12

CCX BĐ13 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 13

CCX BĐ14 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 14

CCX BĐ15 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 15

CCX BĐ16 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 16

CCX BĐ17 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 17

CCX BĐ18 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 18

CCX BĐ19 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 19

CCX BĐ20 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã, đề số 20

VIPCCX BĐCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND cấp xã

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2

CCX PV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 01

CCX PV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công UBND cấp xã vòng 2, đề số 02

CCX PV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 03

CCX PV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 04

CCX PV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 05

CCX PV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công UBND cấp xã vòng 2, đề số 06

CCX PV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 07

CCX PV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 08

CCX PV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 09

CCX PV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 10

VIPCCX PVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIẾT VÒNG 2

CCX TV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 01

CCX TV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 02

CCX TV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 03

CCX TV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 04

CCX TV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 05

CCX TV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 06

CCX TV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 07

CCX TV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 08

CCX TV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công UBND cấp xã vòng 2, đề số 09

CCX TV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2, đề số 10

VIPCCX TVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND cấp xã vòng 2