Bộ Đề Và Đáp Án Của Kỳ Thi Công Chức Khối Đảng, Đoàn & TCCTXH

Tiến sĩ Phan Điệp Đoàn – © 2024

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

CCĐ TN01 – Bộ đề và Đáp án của Hiến pháp Việt Nam năm 2013

CCĐ TN02 – Bộ đề và Đáp án của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

CCĐ TN03 – Bộ đề và Đáp án của Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về thi hành Điều lệ Đảng

CCĐ TN04 – Bộ đề và Đáp án của Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

CCĐ TN05 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

CCĐ TN06 – Bộ đề và Đáp án của Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương quy định về 19 điều đảng viên không được làm

CCĐ TN07 – Bộ đề và Đáp án của Quy định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

CCĐ TN08 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết 25-NQ/TƯ, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

CCĐ TN09 – Bộ đề và Đáp án của Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam năm 2015

CCĐ TN10 – Luật Thanh niên năm 2020

CCĐ TN11- Bộ đề và Đáp án của Quyết định 217-QĐ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương ban hànhQuy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

CCĐ TN12 – Bộ đề và Đáp án của Quyết định 218/QĐ-TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

CCĐ TN13 – Bộ đề và Đáp án của Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

CCĐ TN14 – Bộ đề và Đáp án của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

CCĐ TN15 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

CCĐ TN16 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

CCĐ TN17 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

CCĐ TN18 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết trung ương số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

CCĐ TN19 – Bộ đề và Đáp án của Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

CCĐ TN20 – Bộ đề và Đáp án của Quy định số: 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành trung ương quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

CCĐ TN21 – Bộ đề và Đáp án của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và sửa đổi năm 2019

CCĐ TN22 – Bộ đề và Đáp án của Luật phòng, chống tham nhũng 2018

CCĐ TN23 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và sửa đổi 2020

CCĐ TN24 – Bộ đề và Đáp án của Luật Cán bộ, công chức 2008 và sửa đổi năm 2019

CCĐ TN25 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

CCĐ TN26 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

CCĐ TN27 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

CCĐ TN28 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

CCĐ TN29 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

CCĐ TN30 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư

CCĐ TN31 – Bộ đề và Đáp án của các văn bản khác theo vị trí thi của các em (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

VIPCCĐ TNCOMBO – Combo 30 Bộ đề và Đáp án của các văn bản pháp luật của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn, Mặt trận và TCCTXH

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 60 CÂU VÀ ĐÁP ÁN

CCĐ BĐ01 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 01

CCĐ BĐ02 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 02

CCĐ BĐ03 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 03

CCĐ BĐ04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 04

CCĐ BĐ05 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 05

CCĐ BĐ06 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 06

CCĐ BĐ07 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 07

CCĐ BĐ08 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 08

CCĐ BĐ09 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 09

CCĐ BĐ10 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 10

CCĐ BĐ11 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 11

CCĐ BĐ12 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 12

CCĐ BĐ13 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 13

CCĐ BĐ14 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 14

CCĐ BĐ15 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 15

CCĐ BĐ16 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 16

CCĐ BĐ17 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 17

CCĐ BĐ18 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 18

CCĐ BĐ19 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 19

CCĐ BĐ20 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH, đề số 20

VIPCCĐ BĐCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức Khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2

CCĐ PV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 01

CCĐ PV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 02

CCĐ PV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 03

CCĐ PV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 04

CCĐ PV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 05

CCĐ PV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 06

CCĐ PV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 07

CCĐ PV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 08

CCĐ PV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 09

CCĐ PV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 10

VIPCCĐ PVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIẾT VÒNG 2

CCĐ TV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 01

CCĐ TV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 02

CCĐ TV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 03

CCĐ TV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 04

CCĐ TV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 05

CCĐ TV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 06

CCĐ TV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 07

CCĐ TV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 08

CCĐ TV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 09

CCĐ TV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2, đề số 10

VIPCCĐ TVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức khối Đảng, Đoàn và các TCCTXH vòng 2