Bộ Đề Và Đáp Án Của Kỳ Thi Công Chức UBND Các Cấp

Tiến sĩ Phan Điệp Đoàn – © 2024

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

CCUBND TN01 – Bộ đề và Đáp án của Hiến pháp Việt Nam năm 2013

CCUBND TN02 – Bộ đề và Đáp án của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và sửa đổi năm 2019

CCUBND TN03 – Bộ đề và Đáp án của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi năm 2019

CCUBND TN04 – Bộ đề và Đáp án của Luật phòng, chống tham nhũng 2018

CCUBND TN05 – Bộ đề và Đáp án của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

CCUBND TN06 – Bộ đề và Đáp án của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và sửa đổi 2020

CCUBND TN07 – Bộ đề và Đáp án của Luật Cán bộ, công chức 2008 và sửa đổi năm 2019

CCB TN08 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

CCUBND TN09 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

CCUBND TN10 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

CCUBND TN11 – Bộ đề và Đáp án của Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

CCUBND TN12 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư

CCUBND TN13- Bộ đề và Đáp án của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

CCUBND TN14 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

CCUBND TN15 – Bộ đề và Đáp án của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017

CCUBND TN16 – Bộ đề và Đáp án của văn bản địa phương (Nghị quyết, Quyết định…)

CCUBND TN17 – Bộ đề và Đáp án của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan dự thi (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

CCUBND TN18 – Bộ đề và Đáp án của các văn bản khác theo vị trí thi của các em (Khi các em đăng ký mua, Thầy sẽ báo giá cụ thể)

VIPCCUBND TNCOMBO – Combo 18 Bộ đề và Đáp án của các văn bản pháp luật của kỳ thi công chức khối UBND cấp tỉnh, cấp huyện

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 60 CÂU VÀ ĐÁP ÁN

CCB BĐ01 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 01

CCB BĐ02 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 02

CCB BĐ03 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 03

CCB BĐ04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 04

CCB BĐ05 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 05

CCB BĐ06 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 06

CCB BĐ07 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 07

CCB BĐ08 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 08

CCB BĐ09 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 09

CCB BĐ10 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 10

CCB BĐ11 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 11

CCB BĐ12 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 12

CCB BĐ13 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 13

CCB BĐ14 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 14

CCB BĐ15 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 15

CCB BĐ16 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 16

CCB BĐ17 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 17

CCB BĐ18 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 18

CCB BĐ19 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 19

CCB BĐ20 – Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp, đề số 20

VIPCCB BĐCOMBO – Combo 20 Bộ đề và đáp án của đề thi thử trắc nghiệm 60 câu của kỳ thi công chức UBND các cấp

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2

CCUBND PV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 01

CCUBND PV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công UBND các cấp vòng 2, đề số 02

CCUBND PV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 03

CCUBND PV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 04

CCUBNDB PV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 05

CCUBND PV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 06

CCUBND PV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 07

CCUBND PV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 08

CCUBND PV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 09

CCUBND PV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 10

VIPCCUBND PVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi phỏng vấn của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIẾT VÒNG 2

CCUBND TV01 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 01

CCUBND TV02 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 02

CCUBND TV03 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 03

CCUBND TV04 – Bộ đề và đáp án của đề thi thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 04

CCUBNDB TV05 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 05

CCUBND TV06 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 06

CCUBND TV07 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 07

CCUBND TV08 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 08

CCUBND TV09 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công UBND các cấp vòng 2, đề số 09

CCUBND TV10 – Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2, đề số 10

VIPCCUBND TVCOMBO – Combo 10 Bộ đề và đáp án của đề thi viết của kỳ thi công chức UBND các cấp vòng 2