BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO

Học thầy Đoàn là đỗ – © 2024

THI TRẮC NGHIỆM VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

Khối Mầm Non

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Khối Tiểu Học

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Khối THCS

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Khối THPT

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

THI TRẮC NGHIỆM VIÊN CHỨC Y TẾ

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

THI TRẮC NGHIỆM VIÊN CHỨC NGÀNH KHÁC

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

THI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

Khối Mầm Non

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Khối Tiểu Học

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Khối THCS

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Khối THPT

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Khối Y Tế

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Khối, Ngành Khác

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC

Thi Công Chức Khối Đảng, Đoàn & TCCTXH

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Công Chức Các Bộ, Ngành

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Công Chức Thuộc UBND Cấp Tỉnh - Huyện

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Công Chức Cấp Xã

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Công Chức Thuế

Thi Công Chức Hải Quan

Thi Công Chức Kho Bạc Nhà Nước

Thi Công Chức Ngân Hàng Nhà Nước

Thi Công Chức Tổng Cục Dự Trữ Nhà Nước

Thi Công Chức Tổng Cục Quản Lý Thị Trường

Thi Công Chức Của Các Bộ, Ngành Khác

THI TRẮC NGHIỆM NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Thi Chuyên Viên

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Chuyên Viên Chính

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Chuyên Viên Cao Cấp

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

THI TRẮC NGHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

Thi Lãnh Đạo Cấp Phòng

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Lãnh Đạo Cấp Sở

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Lãnh Đạo Cấp Vụ

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Lãnh Đạo Cục, Tổng Cục

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Thi Chức Danh Lãnh Đạo Khác

Bộ đề theo văn bản pháp luật
Bộ đề thi thử 60 câu

Bảng tôn vinh thành viên xuất sắc

  • Tên Bài trắc nghiệm: Chức danh lãnh đạo
  • Tên thành viên: La Chí Cường
  • Ngày: 13/04/2024
  • Email: contact.avato@gmail.com
  • Điểm: 10
  • % đúng: 9
  • % điểm: 9
  • Thứ hạng: 9
  • Thời gian thi: 

Xem thống kê chi tiết